Phim tài liệu: 55 năm Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai, 08-11-2021 08:41

Phim tài liệu: 55 năm Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền với chủ đề "Bản lĩnh, phong cách, sáng tạo". Khoa Báo chí nay là Viện Báo chí trên cơ sở hợp nhất Khoa Báo chí và Viện Nghiên cứu Báo chí Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo Quyết định số 6591 ngày 1.1.2018 của giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mô hình tổ chức bộ máy Viện Báo chí bao gồm: Cấp ủy Viện, Ban lãnh đạo Viện, Hội đồng tư vấn ngành báo chí, Hội đồng Viện, 5 Bộ môn (Lý luận và Lịch sử báo chí truyền thông, Báo in, Ảnh báo chí, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện) và 3 Trung tâm (Trung tâm Nghiên cứu báo chí truyền thông, Trung tâm Ứng dụng và phát triển báo chí và Truyền thông, Trung tâm thực hành và CLB báo chí truyền thông). Đọc thêm