Nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn sâu ...

Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Những vấn đề lý luận

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta sử dụng phổ biến cụm từ phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng với khái ...

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống ...

Về tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Các thế lực thù địch xuyên tạc rằng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chỉ là sự lắp ghép cái đuôi xã hội chủ ...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT&TT) Dân chủ là giá trị chính trị - xã hội mà nhân loại luôn hướng đến. Ở Việt Nam, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) vừa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa động lực của sự phát triển đất nước. Trải qua các thời ...

Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – Nhìn từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở nông thôn

Phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là tư duy mới về quản lý và phát triển “tam nông” của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Để chuyển đổi căn bản từ quan niệm “tam nông” truyền thống sang tư duy ...

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình ...

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam - bất cập và giải pháp

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam - bất cập và giải pháp

(LLCT&TT) Ngày nay, chính phủ điện tử (CPĐT) là yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, quá trình xây dựng CPĐT vẫn gặp phải nhiều vấn đề bất cập. Bài viết tìm hiểu về tình hình áp dụng CPĐT ở ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Dẫu cấu trúc tổ chức bộ máy có chặt chẽ, hợp lý đến đâu, nhưng con người trong bộ máy đó không bảo đảm chất lượng thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn khó có thể nâng lên. Điều đó có nghĩa là chất lượng bộ máy và con ...

Tiến bộ xã hội ở Việt Nam - nhìn từ góc độ chỉ số phát triển con người

Tiến bộ xã hội ở Việt Nam - nhìn từ góc độ chỉ số phát triển con người

(LLCT&TT) Chỉ số phát triển con người (HDI) là một chỉ tiêu đánh giá tiến bộ xã hội trên ba khía cạnh: Tuổi thọ bình quân, chỉ số học vấn và tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI)(1). Trong quá trình đổi mới đất nước, ...

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT&TT) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII kiện chính trị trọng đại không chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn của toàn thể dân tộc Việt Nam bởi vận mệnh của Đảng và vận mệnh dân tộc đã gắn liền làm một.

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020

(LLCT&TT) Trong hai thập kỷ qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong cả tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, mức sống ngày càng được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế trung bình trong cả giai đoạn 2001-2020 đạt 6,6%/năm, tỷ lệ ...

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những kết quả phát triển kinh tế biển của nước ta ...

Phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(LLCT&TT) Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII là coi “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng” và “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng ...

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền chính trị cơ bản, thiêng liêng của công dân Việt Nam

(LLCT&TT) Ngày 23 tháng 5 năm 2021, là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân ta thực ...

Vai trò của truyền thông đối ngoại đối với việc triển khai chính sách đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại là một cầu nối giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác, là lực lượng quan trọng quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, góp phần thu hút các nguồn lực để phát triển ...

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại của Việt Nam

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại của Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng đã nêu quan điểm, chủ trương mới về xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) hiện đại. Đây là sự kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng công nghiệp, công nghiệp hiện đại và giai cấp ...

Đề xuất một phương pháp tiếp cận trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu chủ yếu cho phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, ...

Quan hệ sở hữu trong xu thế phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Quan hệ sở hữu trong xu thế phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Kinh tế chia sẻ là mô hình kinh doanh mới, có khả năng mang lại siêu lợi nhuận cùng với lợi ích chung cho xã hội trên nền tảng nền kinh tế số. Kinh tế chia sẻ là một cơ hội mới về thay đổi phương thức kinh doanh từ sở hữu tài sản ...

Nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là một nội dung được đề cập rất đậm nét, sâu sắc, toàn diện và đầy tâm huyết trong nhiều bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Lý luận chính trị 17:46 13-06-2022 1 tuần trước

Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Những vấn đề lý luận

Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Những vấn đề lý luận

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta sử dụng phổ biến cụm từ phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng với khái niệm phương thức lãnh đạo của Đảng, lần đầu tiên Đảng sử dụng khái niệm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức cầm quyền của Đảng; quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng; phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Lý luận chính trị 00:01 04-06-2022 3 tuần trước

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại"(1). Đây là nhận thức mới sâu sắc hơn và toàn diện của Đảng ta về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:51 29-04-2022 1 tháng trước

Về tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Về tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Các thế lực thù địch xuyên tạc rằng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chỉ là sự lắp ghép cái đuôi xã hội chủ nghĩa vào “cơ thể” kinh tế thị trường vốn có của chủ nghĩa tư bản(?!). Đó là kết hợp giữa “nước” và “lửa” nên là không thể(?!). Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là Việt Nam đang “âm thầm xoay trục” theo con đường tư bản chủ nghĩa(?!). Sự thật có phải như vậy không?

Thực tiễn xây dựng CNXH 15:13 29-04-2022 1 tháng trước

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT&TT) Dân chủ là giá trị chính trị - xã hội mà nhân loại luôn hướng đến. Ở Việt Nam, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) vừa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa động lực của sự phát triển đất nước. Trải qua các thời kỳ phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm chiến lược này. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có phát triển, bổ sung một số luận điểm mới trong phát huy dân chủ XHCN, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước.

Thực tiễn xây dựng CNXH 17:26 28-04-2022 1 tháng trước

Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – Nhìn từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở nông thôn

Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – Nhìn từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở nông thôn

Phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là tư duy mới về quản lý và phát triển “tam nông” của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Để chuyển đổi căn bản từ quan niệm “tam nông” truyền thống sang tư duy phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” thì đột phá phải bắt đầu từ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị gắn với phát huy dân chủ ở nông thôn.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:24 27-04-2022 2 tháng trước

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình quản lý khu vực công, bài viết chỉ ra một số yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần định hướng lý luận cho các hoạt động quản trị trong thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Thực tiễn xây dựng CNXH 13:59 07-04-2022 2 tháng trước

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam - bất cập và giải pháp

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam - bất cập và giải pháp

(LLCT&TT) Ngày nay, chính phủ điện tử (CPĐT) là yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, quá trình xây dựng CPĐT vẫn gặp phải nhiều vấn đề bất cập. Bài viết tìm hiểu về tình hình áp dụng CPĐT ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp cho vấn đề CPĐT ở Việt Nam với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của CPĐT trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:03 27-04-2022 2 tháng trước

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Dẫu cấu trúc tổ chức bộ máy có chặt chẽ, hợp lý đến đâu, nhưng con người trong bộ máy đó không bảo đảm chất lượng thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn khó có thể nâng lên. Điều đó có nghĩa là chất lượng bộ máy và con người trong bộ máy phải đồng bộ, “ăn khớp” với nhau. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chính là đầu tư cho phát triển đất nước lâu dài và bền vững. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:02 06-04-2022 2 tháng trước

Tiến bộ xã hội ở Việt Nam - nhìn từ góc độ chỉ số phát triển con người

Tiến bộ xã hội ở Việt Nam - nhìn từ góc độ chỉ số phát triển con người

(LLCT&TT) Chỉ số phát triển con người (HDI) là một chỉ tiêu đánh giá tiến bộ xã hội trên ba khía cạnh: Tuổi thọ bình quân, chỉ số học vấn và tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI)(1). Trong quá trình đổi mới đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, HDI của Việt Nam đã có sự cải thiện về giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, sự cải thiện nói trên còn chậm; thứ hạng của Việt Nam trong bảng tổng xếp hạng HDI của Thế giới chưa rõ xu hướng; một số khía cạnh của HDI còn thấp… Trong bài viết, các tác giả phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam thông qua việc cải thiện HDI.

Thực tiễn xây dựng CNXH 13:20 27-04-2022 1 tháng trước

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT&TT) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII kiện chính trị trọng đại không chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn của toàn thể dân tộc Việt Nam bởi vận mệnh của Đảng và vận mệnh dân tộc đã gắn liền làm một.

Thực tiễn xây dựng CNXH 17:52 21-03-2022 3 tháng trước

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020

(LLCT&TT) Trong hai thập kỷ qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong cả tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, mức sống ngày càng được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế trung bình trong cả giai đoạn 2001-2020 đạt 6,6%/năm, tỷ lệ đói nghèo giảm từ 28,9% năm 2002 xuống còn khoảng 2,75% năm 2020. Tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến giảm nghèo, nhưng tăng trưởng kinh tế không phải là điều kiện cần và đủ để thực hiện giảm nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ giảm nghèo không cùng mức ở Việt Nam trong thời gian qua.

Thông tin – Tư liệu 20:11 08-03-2022 3 tháng trước

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những kết quả phát triển kinh tế biển của nước ta trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ mới cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, một lần nữa khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Thực tiễn xây dựng CNXH 13:38 07-03-2022 3 tháng trước

Phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(LLCT&TT) Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII là coi “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng” và “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn”(1) để xây dựng và chỉnh đốn Đảng; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tác giả bài viết đã chỉ ra: tham nhũng gắn liền với sự tha hóa quyền lực tại các cơ quan công quyền, từ đó cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:23 28-02-2022 3 tháng trước

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền chính trị cơ bản, thiêng liêng của công dân Việt Nam

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền chính trị cơ bản, thiêng liêng của công dân Việt Nam

(LLCT&TT) Ngày 23 tháng 5 năm 2021, là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thực tiễn xây dựng CNXH 09:57 25-02-2022 4 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“(LLCT&TT) Là một nhà tư tưởng lỗi lạc, Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng đã hình thành nên một triết lý phát triển độc đáo gắn liền với sự nghiệp cách mạng vô sản, với sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, kết hợp với phân tích các mô hình phát triển của nhiều dân tộc, quốc gia trên thế ... “

Xem tiếp
TS Lê Thị Thuý Bình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, trước sức cám dỗ của quyền lực, trước sự tác động của văn hóa thực dụng… một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xa rời chức trách “người đày tớ nhân dân”. Thực trạng này trực tiếp đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần chỉ dẫn của Người, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, cho ... “

Xem tiếp