Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

Tham nhũng vặt xảy ra phổ biến ở hầu hết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do những đặc điểm khác với tham nhũng lớn nên ngoài những biện pháp chung, cần chú trọng những biện pháp đặc thù ...

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực con ...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Công tác cải cách hành chính ở nước ta những năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền ...

Vận dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Nhận thức đúng và vận dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” là cụ thể hóa quan điểm ...

Cách tiếp cận phức hợp về an ninh phi truyền thống trong bối cảnh chiến tranh lai và ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình chuyển đổi số trong nền an ninh quốc gia (Kỳ 1)

Một trật tự toàn cầu mới đang được định hình, điều đó cũng đồng nghĩa với một sự đòi hỏi về cách tiếp cận an ninh mới do những luật chơi mới định hình. Chiến tranh lai cùng với tiến trình chuyển đổi số đang đặt ra một sự tác động ...

Công tác tư tưởng với nhiệm vụ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Công tác tư tưởng với nhiệm vụ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Mùa Xuân năm 2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần đầu tiên xác định mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (1). Theo đó, khát vọng như là một yếu tố tiềm tàng, cần khai phá và gia tăng sức ...

Giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương nhất quán của Đảng ta, thể hiện sự tuân thủ lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử và sức ...

Hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới

Hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Triển khai đối ngoại của nước ta trong thời gian qua được tiến hành toàn diện với các chủ thể, đối tượng và ...

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý phát triển xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý phát triển xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, mặc dù không để lại những tác phẩm chuyên nghiên cứu về quản lý phát triển xã hội, nhưng qua các tác phẩm về kinh tế - chính trị, chính trị - xã hội của các ông, có thể rút ra những luận ...

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 28/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến toàn thể cán bộ, ...

Bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Ở Việt Nam, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn nhằm bảo đảm các quyền con người, quyền công dân và chăm lo cho hạnh phúc của mọi người dân cũng như sự phát triển tự do của mỗi người. Những ...

Quyết tâm tạo đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc

Trong 3 năm 2021 - 2023 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã tích cực thi đua, ra sức phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước đã ...

Con người trong phát triển bền vững

Con người trong phát triển bền vững

Nhân loại đang đứng trước nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề môi trường, vì sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhận thức và cách giải quyết của mỗi chủ thể liên quan đến vấn đề này cũng còn có những ...

Tác động của tình hình quốc tế và khu vực đến công tác tuyên giáo hiện nay

Tác động của tình hình quốc tế và khu vực đến công tác tuyên giáo hiện nay

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Hơn 93 năm qua, công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những ...

Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia châu Âu - Những gợi mở cho việc thực hiện chính quyền đô thị tại Việt Nam

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, chính quyền đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam còn hạn chế, do đó việc nghiên ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng”, tăng cường xây dựng văn hoá Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng”, tăng cường xây dựng văn hoá Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, xây dựng và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giành độc lập, thống nhất nước nhà xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhấn mạnh đến sự lớn mạnh ...

Quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trong bối cảnh mới

Các thế lực thù địch đang gia tăng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, do vậy, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với sử dụng công nghệ cao, xâm phạm không gian mạng là ...

Không thể phủ nhận thành quả của Nhà nước trong việc bảo đảm bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá lại Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là âm mưu của các thế lực thù địch. Hiến pháp năm 2013, tại điều 26 khẳng định: công dân nam, nữ bình đẳng về mọi ...

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giải quyết hiệu quả đơn, thư tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo công tác này. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã thực hiện ...

Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

Tham nhũng vặt xảy ra phổ biến ở hầu hết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do những đặc điểm khác với tham nhũng lớn nên ngoài những biện pháp chung, cần chú trọng những biện pháp đặc thù để phòng, chống tham nhũng vặt hiệu quả. Bài viết làm rõ tính chất đặc thù của tham nhũng vặt, đưa ra các biện pháp phòng, chống dạng tham nhũng này ở nước ta nhằm xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn xây dựng CNXH 21:06 23-07-2024 6 giờ trước

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực con người, trong đó có đội ngũ trí thức. Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực tiễn xây dựng CNXH 13:01 19-07-2024 4 ngày trước

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Công tác cải cách hành chính ở nước ta những năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết đối với đất nước trong thời gian tới.

Lý luận chính trị 16:38 16-07-2024 1 tuần trước

Vận dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Nhận thức đúng và vận dụng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” là cụ thể hóa quan điểm dựa vào dân để xây dựng Đảng thành các chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng. Đây là vấn đề mấu chốt để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:43 15-07-2024 1 tuần trước

Cách tiếp cận phức hợp về an ninh phi truyền thống trong bối cảnh chiến tranh lai và ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình chuyển đổi số trong nền an ninh quốc gia (Kỳ 1)

Cách tiếp cận phức hợp về an ninh phi truyền thống trong bối cảnh chiến tranh lai và ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình chuyển đổi số trong nền an ninh quốc gia (Kỳ 1)

Một trật tự toàn cầu mới đang được định hình, điều đó cũng đồng nghĩa với một sự đòi hỏi về cách tiếp cận an ninh mới do những luật chơi mới định hình. Chiến tranh lai cùng với tiến trình chuyển đổi số đang đặt ra một sự tác động đồng thời, thay đổi bản chất sức mạnh của mỗi quốc gia. Bối cảnh mới này đòi hỏi phải có một tư duy mới về an ninh, tư duy phức hợp, để có thể đồng lúc nhìn thấy từ nhiều chiều kích khác nhau, những tác động an ninh trong một tương quan tổng thể. Thay vì tập trung vào các danh mục của các mối đe dọa, ngăn chặn và phòng ngừa, vấn đề an ninh quốc gia hiện nay được chuyển hướng vào một mục tiêu duy nhất đó là an ninh quốc gia tổng thể, việc ngăn chặn và phòng ngừa cũng phải chuyển hướng sang thích ứng và phản ứng linh hoạt hiệu quả trước mọi tình huống, bằng mọi biện pháp và từ mọi điểm tiếp cận. Các trọng tâm chiến lược cho an ninh quốc gia cũng chuyển từ các mục tiêu cụ thể theo thứ bậc ưu tiên, sang việc dịch chuyển liên tục các mục tiêu theo hướng tấn công vào bất kỳ điểm tiếp cận nào có thể làm suy yếu theo hiệu ứng mạng lưới một cách nhanh nhất sức mạnh quốc gia. Những thách thức mới này, do vậy, đòi hỏi chúng ta phải có một cách tiếp cận phức hợp về an ninh và hình thành nên một khái niệm an ninh phi truyền thống mới - trong đó an ninh truyền thống và các vấn đề phi truyền thống hòa nhập thành một tổng thể.

Lịch sử tư tưởng 14:08 26-06-2024 3 tuần trước

Công tác tư tưởng với nhiệm vụ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Công tác tư tưởng với nhiệm vụ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Mùa Xuân năm 2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần đầu tiên xác định mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (1). Theo đó, khát vọng như là một yếu tố tiềm tàng, cần khai phá và gia tăng sức mạnh, làm cho nó trở thành nguồn lực và động lực to lớn thúc đẩy đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi đến mục tiêu cuối cùng. Để khơi dậy khát vọng lớn lao đó, công tác tư tưởng đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nội dung, trang bị nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ hành động cách mạng của toàn dân tộc trong suốt quá trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Thực tiễn xây dựng CNXH 14:13 26-06-2024 3 tuần trước

Giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương nhất quán của Đảng ta, thể hiện sự tuân thủ lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Lý luận chính trị 20:09 18-06-2024 1 tháng trước

Hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới

Hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Triển khai đối ngoại của nước ta trong thời gian qua được tiến hành toàn diện với các chủ thể, đối tượng và các địa bàn, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, v.v. đạt tầm khu vực và vươn tầm quốc tế, giúp thúc đẩy hiệu quả lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thực tiễn xây dựng CNXH 06:43 18-06-2024 1 tháng trước

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý phát triển xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý phát triển xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, mặc dù không để lại những tác phẩm chuyên nghiên cứu về quản lý phát triển xã hội, nhưng qua các tác phẩm về kinh tế - chính trị, chính trị - xã hội của các ông, có thể rút ra những luận điểm cơ bản về quản lý phát triển xã hội. Các luận điểm này giúp các nhà quản lý xã hội thấy được bức tranh toàn cảnh xã hội một cách duy vật, cụ thể, với tính cách là kết quả hoạt động thực tiễn xã hội của con người.

Chủ nghĩa Mác-Lênin 16:26 06-06-2024 1 tháng trước

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 28/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và báo cáo tại Hội nghị.

Tin tức 16:40 30-05-2024 1 tháng trước

Bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Ở Việt Nam, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn nhằm bảo đảm các quyền con người, quyền công dân và chăm lo cho hạnh phúc của mọi người dân cũng như sự phát triển tự do của mỗi người. Những nội dung quan trọng này không chỉ được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng như Văn kiện Đại hội của Đảng, được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật, mà còn được triển khai nghiêm túc trên thực tế.

Lý luận chính trị 16:41 30-05-2024 1 tháng trước

Quyết tâm tạo đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc

Quyết tâm tạo đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc

Trong 3 năm 2021 - 2023 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã tích cực thi đua, ra sức phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt, sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò định hướng quan trọng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thực tiễn xây dựng CNXH 19:52 03-06-2024 1 tháng trước

Con người trong phát triển bền vững

Con người trong phát triển bền vững

Nhân loại đang đứng trước nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề môi trường, vì sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhận thức và cách giải quyết của mỗi chủ thể liên quan đến vấn đề này cũng còn có những khác nhau, nên hiệu quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của thế hệ hiện tại mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai, do vậy rất cần có nhận thức sâu sắc và hành động thống nhất, hiệu quả.

Thực tiễn xây dựng CNXH 20:02 28-05-2024 1 tháng trước

Tác động của tình hình quốc tế và khu vực đến công tác tuyên giáo hiện nay

Tác động của tình hình quốc tế và khu vực đến công tác tuyên giáo hiện nay

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Hơn 93 năm qua, công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Những diễn biến tình hình thế giới và khu vực vừa đem lại thời cơ, thuận lợi, vừa đan xen khó khăn, thách thức, tác động mạnh mẽ đến công tác tuyên giáo. Do vậy cần có nghiên cứu, dự báo sát thực về tình hình thế giới, khu vực để trên cơ sở đó, công tác tuyên giáo có kế hoạch, nội dung, phương thức công tác hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.

Thực tiễn xây dựng CNXH 20:33 27-05-2024 1 tháng trước

Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia châu Âu - Những gợi mở cho việc thực hiện chính quyền đô thị tại Việt Nam

Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia châu Âu - Những gợi mở cho việc thực hiện chính quyền đô thị tại Việt Nam

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, chính quyền đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam còn hạn chế, do đó việc nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia châu Âu có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực tiễn xây dựng CNXH 17:45 27-05-2024 1 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. “

Xem tiếp
TS. Trần Thị Hợi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

“Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội - “người chủ tương lai của nước nhà”(1) - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. “

Xem tiếp
Nguyễn Thúy Duy

Tạp chí Cộng sản