Mạch Nguồn số 36: Tráng Việt - chở che con người mới, tươi ngời những trang in

Thứ hai, 21-08-2023 13:59

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân tộc, nhân dân ta đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Chương trình Mạch Nguồn số 36 với chủ đề: “Tráng Việt: Chở che con người mới, tươi ngời những trang in” xin mời quý vị cùng tới thăm một “địa chỉ đỏ” góp phần trực tiếp làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám. Địa chỉ này nằm tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là một cơ sở hoạt động cách mạng bí mật, đã giúp che chở cho các cán bộ cách mạng và là nhà in typo đầu tiên của Đảng ta. Đọc thêm