THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN TẠP CHÍ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

Thứ tư, 21-02-2024 16:33

Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông kính gửi các nhà nghiên cứu, CTV trong và ngoài Học viện Thông báo về việc gửi bài tham gia Tạp chí Chuyên đề kỳ I và II năm 2024. Đọc thêm

Cùng chuyên mục