Từ khoá : con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

4 bài viết

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và định hướng cho thanh niên

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và định hướng cho thanh niên

(LLCT&TT) Ngày 3/2/2022, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng đã công bố cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách bao gồm 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, liên quan trực tiếp đến những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nội dung về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết làm rõ những quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số định hướng cho thanh niên Việt Nam trong việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.