Từ khoá : công tác cán bộ

3 bài viết

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh hiện nay

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh hiện nay

Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, do vậy, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng, được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, việc thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh bước đầu tạo ra hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần đánh giá một cách tổng thể, toàn diện kết quả, hạn chế của các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh, đồng thời kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện.

Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao trên tất cả các mặt (chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu lên những nhận thức mới và định hướng lớn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng.