Từ khoá : mô hình lớp học đảo ngược

1 bài viết

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy các môn nghiệp vụ sư phạm ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy các môn nghiệp vụ sư phạm ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT&TT) Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ:“Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”(1). Đây là công việc quan trọng nhằm thực hiện sáng tạo các quan điểm cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tăng tính tích cực, chủ động của người học, đảm bảo được mục tiêu đề ra là một trong những đột phá trong đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy các môn nghiệp vụ sư phạm ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền là minh chứng cho việc sử dụng phương pháp giảng dạy, học tập mới mang lại hiệu quả cao.