Từ khoá : thời kỳ lịch sử

1 bài viết

Sự phát triển nhận thức của Đảng về phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội qua các thời kỳ lịch sử và yêu cầu bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới

Sự phát triển nhận thức của Đảng về phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội qua các thời kỳ lịch sử và yêu cầu bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới

Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.