Từ khoá : văn minh

4 bài viết

Vấn đề gia đình trong tư tưởng triết học của C.Mác, Ph.Ăngghen

Vấn đề gia đình trong tư tưởng triết học của C.Mác, Ph.Ăngghen

Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với xã hội, đất nước, mà với mỗi bản thân con người. Phát huy vai trò tích cực của gia đình, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong mỗi gia đình hiện nay, xây dựng gia đình văn hóa là góp phần quyết định xây dựng xã hội mới ổn định, dân chủ, văn minh.

Đổi mới công tác vận động trí thức trong tình hình hiện nay

Đổi mới công tác vận động trí thức trong tình hình hiện nay

Trong mọi thời đại, trí thức luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Họ là những người lao động trí óc trên mọi lĩnh vực, sử dụng trí tuệ và tài năng của mình trong hoạt động sáng tạo, truyền bá và phát triển tri thức, tạo ra những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị phục vụ đời sống xã hội, khẳng định bản sắc văn hóa và trình độ văn minh của con người. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, sự phát triển của kinh tế tri thức, đội ngũ trí thức ngày càng trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia.

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại.