Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Thứ ba, 01-06-2021 10:54

Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường và biện pháp do Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp và dân tộc đề ra. Đọc thêm