Từ khoá : an ninh môi trường

3 bài viết

Nhận thức về an ninh môi trường và giải pháp từ góc độ truyền thông

Nhận thức về an ninh môi trường và giải pháp từ góc độ truyền thông

(LLCT&TTĐT) An ninh môi trường đã được đề cập tới từ rất sớm, được xem như một trong những vấn đề cấp bách của nhân loại, và sau này được xếp là một thành tố của lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Bài viết này tóm lược nhận thức về an ninh môi trường trên thế giới và Việt Nam, và khái quát hiện trạng môi trường ở Việt Nam hiện nay thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 - 2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Từ đó, đặt vấn đề truyền thông cũng là một phần của giải pháp trong vấn đề an ninh môi trường và đề xuất các yêu cầu đối với nhà báo truyền thông về môi trường hiện nay.

Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

Tại Việt Nam, bên cạnh kết quả đạt được về phát triển kinh tế, tình trạng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra, đa dạng sinh học bị suy giảm, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu… tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở những nơi tập trung các hoạt động kinh tế. Tình trạng này đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, cần có các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh môi trường để kinh tế nước ta phát triển bền vững trong thời gian tới.

Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta

Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta

Ở nước ta hiện nay, du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động du lịch cũng đã gây ra những hệ lụy đối với môi trường. Do đó, gắn phát triển kinh tế du lịch với đảm bảo an ninh môi trường là yêu cầu bức thiết có tính sống còn của sự phát triển bền vững du lịch nói riêng và phát triển bền vững đất nước nói chung. Bài viết tập trung làm rõ một số hình thức chủ yếu thực hiện sự gắn kết giữa phát triển kinh tế du lịch với đảm bảo an ninh môi trường ở nước ta hiện nay.