Từ khoá : Môi trường

5 bài viết

Nhận thức về an ninh môi trường và giải pháp từ góc độ truyền thông

Nhận thức về an ninh môi trường và giải pháp từ góc độ truyền thông

(LLCT&TTĐT) An ninh môi trường đã được đề cập tới từ rất sớm, được xem như một trong những vấn đề cấp bách của nhân loại, và sau này được xếp là một thành tố của lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Bài viết này tóm lược nhận thức về an ninh môi trường trên thế giới và Việt Nam, và khái quát hiện trạng môi trường ở Việt Nam hiện nay thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 - 2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Từ đó, đặt vấn đề truyền thông cũng là một phần của giải pháp trong vấn đề an ninh môi trường và đề xuất các yêu cầu đối với nhà báo truyền thông về môi trường hiện nay.

Bảo vệ môi trường - từ Hồ Chí Minh đến đường lối Đại hội XIII của Đảng hiện nay

Bảo vệ môi trường - từ Hồ Chí Minh đến đường lối Đại hội XIII của Đảng hiện nay

Bảo vệ môi trường đang là vấn đề có ý nghĩa sống còn trong phát triển nhanh và bền vững đất nước, là trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Do đó, cần phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội. Muốn phát triển bền vững cần thiết phải phát triển hài hòa, hợp lý trên ba trụ cột - phát triển kinh tế bền vững, phát triển xã hội bền vững và bảo vệ môi trường bền vững nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho con người và vì con người. Tất cả những vấn đề đó chúng ta có thể tìm thấy trong tư tưởng cũng như phong cách sống, thái độ ứng xử với với môi trường của Hồ Chí Minh, được Đảng ta từng bước hiện thực hóa trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách qua các nhiệm kỳ Đại hội.

Giải pháp tăng cường tuyên truyền trên báo chí về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

Giải pháp tăng cường tuyên truyền trên báo chí về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ này thuộc về công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên báo chí. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý báo chí cũng như chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân các cơ quan báo chí.