Từ khoá : nghệ thuật.

3 bài viết

Những hạn chế, bất cập khi thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp đối với các trường năng khiếu, nghệ thuật hiện nay

Những hạn chế, bất cập khi thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp đối với các trường năng khiếu, nghệ thuật hiện nay

(LLCT&TT) Trong thời gian qua, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành có hiệu lực thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giáo dục nói chung và đào tạo nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên, các trường năng khiếu, nghệ thuật đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh và đào tạo do những hạn chế, bất cập mà luật quy định. Vì vậy, khi ban hành chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cần phải quan tâm tới tính đặc thù của các trường nghệ thuật để văn bản ban hành không trở thành những “nút thắt”, cản trở khi thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa, nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa, nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta hệ thống di sản lý luận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật, những tư tưởng này có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta lãnh đạo xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật trong tiến trình cách mạng, đặc biệt là gần 35 đổi mới vừa qua.