Từ khoá : pháp lý

4 bài viết

Nắm vững cơ sở lịch sử và pháp lý, kiên quyết bảo vệ tính chính danh của Đảng

Nắm vững cơ sở lịch sử và pháp lý, kiên quyết bảo vệ tính chính danh của Đảng

Sự lãnh đạo và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Thực hiện quyền lãnh đạo đối với Nhà nước, xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân là mệnh lệnh của lịch sử, là phẩm chất, văn hóa của Đảng; đồng thời, cũng là trách nhiệm của Đảng. Dù các thế lực phản động, thù địch có cố tình xuyên tạc ra sao thì các nội dung trên là sự thực không thể phủ nhận.

Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

Đạo đức công vụ là phạm trù chính trị - pháp lý, cần được luật hóa trên cơ sở quan điểm của Đảng về một nền công vụ liêm chính, vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định sự cần thiết và đề ra yêu cầu xây dựng đội ngũ những người thực thi công vụ có đức, có tài; rèn đức, luyện tài luôn phải song hành với nhau. Trên cơ sở phân tích các quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về đạo đức công vụ, bài viết hệ thống việc thực hiện đạo đức công vụ ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Cơ sở đạo lý, pháp lý cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều kiện đảm bảo giữ vững vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng

Cơ sở đạo lý, pháp lý cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều kiện đảm bảo giữ vững vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng

Không thể phủ nhận, từ khi ra đời đến nay, với trí tuệ và bản lĩnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, cả trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Thực tiễn ấy là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho vị trí cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, cả về đạo lý và pháp lý. Tuy nhiên, trước tình hình mới, thực tiễn ngày càng phức tạp đặt ra những yêu cầu lớn hơn tiếp tục thử thách Đảng ta cả về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức. Trong bối cảnh đó, việc làm rõ hơn cơ sở đạo lý và pháp lý trong việc cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những điều kiện đảm bảo giữ vững địa vị này có ý nghĩa thiết thực.