Từ khoá : quan hệ Việt Nam và Israel

1 bài viết

Các nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam và Israel hiện nay - tiếp cận từ lý thuyết quan hệ quốc tế

Các nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam và Israel hiện nay - tiếp cận từ lý thuyết quan hệ quốc tế

(LLCT&TT) Trên cơ sở phân tích các quan điểm của các trường phái lý thuyết lớn về quan hệ quốc tế: chủ nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Tự do và chủ nghĩa Kiến tạo, tác giả đã rút ra được 3 cấp độ phân tích nhân tố tác động: cá nhân, quốc gia và hệ thống. Theo kết quả nghiên cứu của bài viết, quan hệ Việt Nam và Israel chịu sự tác động của các nhân tố theo 3 cấp độ với các mức độ khác nhau: cấp độ cá nhân: các cá nhân có ảnh hưởng đặc biệt cá nhân lãnh đạo không có nhiều tác động, cấp độ quốc gia gồm các nhân tố như tình hình trong nước, bản sắc quốc gia, nhu cầu của hai bên đối với nhau và nhân tố lịch sử đang có nhiều tác động quan trọng, cấp độ hệ thống có các nhân tố là cục diện đa cực đa trung tâm, phương thức tập hợp lực lượng và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, các vấn đề toàn cầu và các vấn đề an ninh đang tác động mạnh mẽ đến quan hệ Việt Nam và Israel hiện nay.