Từ khoá : thông tin sai lệch

1 bài viết

Định hướng xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay

Định hướng xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay

Để xử lý đúng đắn, triệt để các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần xác định rõ những định hướng lớn có ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ quá trình cũng như từng bước, từng công đoạn của quá trình xử lý. Những định hướng chỉ đạo công tác xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc ở Việt Nam hiện nay bao gồm: định hướng đối với việc xác định và thực hiện mục đích, nội dung xử lý; định hướng đối với lựa chọn phương thức xử lý và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; định hướng trong hợp tác quốc tế nhằm xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, xuyên tạc do các thế lực thù địch truyền bá trên không gian mạng.