Từ khoá : tư duy lý luận

3 bài viết

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với xây dựng Đảng về đạo đức

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với xây dựng Đảng về đạo đức

(LLCT&TTĐT) Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giúp Đảng hoàn thành trọng trách của mình trước nhân dân, dân tộc. Tư duy lý luận của Đảng về đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động xây dựng Đảng. Bài viết đã phân tích sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với xây dựng Đảng về đạo đức qua các thời kỳ cách mạng trên bốn nội dung: vai trò giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đối với xây dựng Đảng về đạo đức; mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức; nội dung, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức và mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của nền kinh tế

Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam gắn liền với quá trình hoàn thiện và phát triển các quan điểm của Đảng về kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN. Từ thực tiễn và những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ hơn vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Theo hướng đó, bài viết làm rõ hơn vai trò động lực của kinh tế tư nhân (KTTN), những thành quả bước đầu thực hiện vai trò động lực của KTTN và những giải pháp cơ bản để KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.