Đại đoàn kết dân tộc - một trong những yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ ba, 01-06-2021 10:49

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước luôn được cố kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên sức mạnh vô song chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng, dẹp tan mọi thế lực nội phản, góp phần quan trọng mang lại chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đọc thêm