Vấn đề quản lý các cơ quan báo chí đối ngoại ở Việt Nam

Thứ ba, 01-06-2021 10:57

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, sự thúc đẩy của khoa học công nghệ và quá trình toàn cầu hoá đã tạo điều kiện rất lớn cho báo chí Việt Nam phát triển. Trong đó, các cơ quan báo chí đối ngoại luôn có cơ chế bao cấp đặc biệt. Tuy nhiên, cơ chế này dẫn đến thiếu cạnh tranh, không phát triển về kinh tế báo chí, tính chuyên nghiệp chưa cao… Đọc thêm