Từ khoá : chế độ chính trị

3 bài viết

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, chế độ chính trị

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, chế độ chính trị

Ra đời vào năm 1921, trải qua hơn 100 năm thành lập và pháp triển, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đề cao công tác tuyên truyền, xem công tác tuyên truyền, quản lý các luồng thông tin, “uốn nắn tư tưởng công chúng và huy động sự ủng hộ” là một chức năng quan trọng trong hoạt động của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng được phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ XXI, với sự phát triển của các công nghệ và cách thức truyền thông mới, tiếp cận rộng rãi và nhanh chóng với người dân ở mọi miền đất nước.

Vai trò của văn hóa chính trị đối với kiểm soát quyền lực chính trị

Vai trò của văn hóa chính trị đối với kiểm soát quyền lực chính trị

Văn hóa chính trị có vai trò quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và thể chế kiểm soát quyền lực chính trị nói riêng; tác động ở nhiều phương diện đối với việc kiểm soát quyền lực chính trị, từ xây dựng thể chế pháp lý đến việc thực hiện kiểm soát quyền lực chính trị. Để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực chính trị, phải nâng cao văn hóa chính trị của các nhà chính trị và người dân.