Từ khoá : đồng bào dân tộc thiểu số

5 bài viết

Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cũng chuyển biến tích cực trên tất cả lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình triển khai huy động, phân bổ, quản lý nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cũng gặp không ít khó khăn, do đó cần có giải pháp căn cơ và đồng bộ để đạt được kết quả tốt hơn.

Phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia

Phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia luôn được xác định là vấn đề trọng yếu, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bởi đây là một trong những khu vực giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn các dân tộc thiểu số cư trú vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, được tôn trọng như nhau, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia.

Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Những thập niên gần đây, tôn giáo du nhập và phát triển mạnh trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tôn giáo có những tác động tích cực, làm phong phú đời sống văn hóa ở Tây Nguyên. Các tôn giáo hội nhập văn hóa dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội (giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo), khôi phục không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Bên cạnh những tác động tích cực, cũng có những tác động làm biến đổi các mối quan hệ và thiết chế xã hội truyền thống, bị các thế lực thù địch lợi dụng gây biến động phức tạp về chính trị, xã hội.

Chế định quyền của đồng bào dân tộc thiểu số trong các bản Hiến pháp

Chế định quyền của đồng bào dân tộc thiểu số trong các bản Hiến pháp

Mỗi bản Hiến pháp Việt Nam ra đời đã đánh dấu một mốc phát triển mới đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đất nước, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng, đồng thời cũng quy định ngày càng đầy đủ, rõ ràng hơn về quyền của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.