Thứ ba, 18:15 04-01-2022

Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thứ ba, 18:15 04-01-2022
Chiều 31.12.2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của các Học viện trực thuộc. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.
HN_5445_20220101122838PM
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí thành viên và nguyên thành viên Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 của các Học viện trực thuộc; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện, các viện chuyên ngành, các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 được trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh, mặc dù năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, song Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quyết liệt và linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 tích hợp trong các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sự đồng bộ giữa các mặt hoạt động, qua đó có đóng góp nổi bật vào công tác chung của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Công tác thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn Học viện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, đi vào chiều sâu; tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Học viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Với kết quả đó, Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã vinh dự là một trong số ít các đơn vị được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Về kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tổ chức bộ máy, Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo 35 Học viện thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc tế nổi bật; góp phần bảo vệ, lan tỏa thành công nội dung của Đại hội XIII, của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HN_5538_20220101122947PM
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Học viện đã chỉ đạo phát huy vai trò đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đa dạng hóa phương thức, hình thức tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi không chỉ trong hệ thống trường Đảng mà còn trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Điển hình là cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Ban Chỉ đạo 35 Học viện chủ trì phát động. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ hơn trách nhiệm của từng thành viên để phát huy hiệu quả công tác.

Về kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thực hiện Nghị quyết 35, Học viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong năm 2021, Học viện đã hoàn thành nghiên cứu và tiến hành tổng kết Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KX-02/16-20 “Nghiên cứu đề xuất bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin - cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”; Chương trình cấp Bộ trọng điểm “Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”; tiếp tục xây dựng các báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất bổ sung hệ thống lý luận của Đảng và những vấn đề cốt lõi phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 35, triển khai 33 nhiệm vụ khoa học liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi dưỡng được Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện đặc biệt quan tâm, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả rõ nét. Học viện đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học, “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị”; hoàn thành bổ sung chỉnh sửa Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị trên tinh thần cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đưa ngay vào giảng dạy từ năm học 2021-2022.

HN_5477 - Copy_20220101123123PM
Toàn cảnh Hội nghị từ các điểm cầu trực tuyến 

Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục có sự đổi mới về chất lượng hệ thống bài giảng, bám sát hơn nhu cầu của đội ngũ giảng viên, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Trong năm 2021, đã tổ chức 02 lớp với gần 500 học viên là giảng viên Học viện và các trường chính trị địa phương, từng bước mở rộng đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này.

Về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng bộ Học viện và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII và nhiều văn bản quan trọng của Trung ương và của Học viện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19.5.2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 8.129 bài viết dự thi và qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 65 tác phẩm để trao giải chính thức của cuộc thi. Thành công của cuộc thi là tiền đề quan trọng, là cơ sở để Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp một số ban, ngành Trung ương mở rộng cuộc thi năm 2022 trên quy mô toàn quốc.

Trong năm 2021, Học viện tiếp tục đẩy mạnh xuất bản các ấn phẩm, đăng tải các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đã có gần 500 bài viết của cán bộ, giảng viên Học viện đăng tải trên các tạp chí khoa học của Trung ương và của Học viện, trong đó đáng chú ý là các tuyến bài lan toả nội dung Văn kiện Đại hội XIII, lan toả nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về khát vọng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI... Các kênh truyền thông ẩn danh của Học viện trên không gian mạng tiếp tục nâng cao chất lượng và độ lan tỏa các tuyến bài, tăng cường kết nối trong hệ thống và với các đơn vị ngoài Học viện.

Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
1
Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, 06 tập thể và 15 cá nhân đã được Giám đốc Học viên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương và chúc mừng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các tập thể và cá nhân của Học viện được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 35 Học viện vì những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong thực hiện bài bản, đồng bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn hệ thống Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Học viện trong chương trình, kế hoạch năm 2022 phải bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và chức năng, nhiệm vụ của Học viện để cụ thể hóa, xác định các nội dung công tác phù hợp.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong hệ thống Học viện phải nhận thức rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên. Các Học viện khu vực, các viện chuyên ngành, các trường chính trị trong nội dung chương trình giảng dạy các hệ lớp phải luôn quán triệt cho cán bộ, giảng viên thường xuyên cập nhật các văn kiện mới của Đảng, chú trọng triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW. Trong thời gian tới, Học viện cần xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia cùng các Ban tham mưu của Đảng, các bộ, ngành đấu tranh có hiệu quả với các phần tử cơ hội, xuyên tạc trên tinh thần chiến đấu kiên cường, dựa vào các luận cứ, luận chứng khoa học, thuyết phục.

Về cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định thành công bước đầu của cuộc thi năm 2021 đã tạo được sự hưởng ứng, lan toả rộng rãi trong hệ thống trường Đảng và hệ thống chính trị; được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp một số ban, ngành Trung ương mở rộng cuộc thi năm 2022 trên quy mô toàn quốc. Để tổ chức thực hiện tốt cuộc thi năm 2022, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Hội nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí… có kế hoạch tổ chức kỹ lưỡng, hướng dẫn rõ ràng để sớm phát động cuộc thi, mở rộng và lôi cuốn sự tham gia rộng rãi hơn nữa của toàn xã hội, nhất là lực lượng sinh viên và học viên với tư cách là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận./.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

MH - Mạnh Thắng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xem nhiều

Trung tâm Thông tin khoa học trưng bày sách chào mừng "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" lần thứ nhất năm 2022

Hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” từ ngày 15 -21/4, tại Tiền sảnh nhà A2 - Trung tâm Thông tin khoa học diễn ra trưng bày, giới thiệu sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện và phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Gian trưng bày đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên đến tham quan và tìm đọc sách.

PGS,TS Trần Thanh Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS Trần Thanh Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 19.4.2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. PGS,TS Trần Thanh Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đào tạo được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi Lễ.

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Sáng 1.3.2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Toàn văn Tuyên bố báo chí chung giữa Việt Nam và Malaysia

Toàn văn Tuyên bố báo chí chung giữa Việt Nam và Malaysia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Đoàn quan chức cấp cao Chính phủ Malaysia theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung.

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 24.02.2022, Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị xem xét và cho ý kiến thông qua dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường; Dự thảo quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện; Nghị quyết chuyên đề của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm 2022 và báo cáo của Giám đốc Học viện về kế hoạch phát triển của Học viện năm 2022.

XEM THÊM TIN