Từ khoá : kháng chiến

2 bài viết

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng là một hệ thống các quan điểm về sử dụng sức mạnh bạo lực của quần chúng nhân dân bị áp bức, bóc lột dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại thực dân, đế quốc, giành lấy chính quyền và giữ vững chính quyền, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tư tưởng của Người có giá trị sâu sắc, là cơ sở quan trọng để Đảng ta nghiên cứu, hoạch định, xác định đường lối đấu tranh, sử dụng sức mạnh chính trị, quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cho đến nay, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Những mốc son vàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Những mốc son vàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

75 năm xây dựng và trưởng thành (22.12.1944 - 22.12.2019), Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng.