Từ khoá : lý thuyết

5 bài viết

Chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh hậu Covid-19: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh hậu Covid-19: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Chủ nghĩa đa phương trên thế giới đang phát triển rộng khắp. Tuy nhiên, cách hiểu về chủ nghĩa đa phương ở phương diện lý thuyết vẫn còn tranh cãi do có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà chưa có sự thống nhất phổ biến. Vì thế bài viết sẽ khái lược các cách tiếp cận về chủ nghĩa đa phương để đưa ra cái nhìn toàn cảnh, sống động về chủ nghĩa đa phương. Trên cơ sở đó phác họa những đặc điểm chung nhất về các hoạt động thực tiễn của chủ nghĩa đa phương trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh những chuyển động sáng tạo (về hình thức, nội dung - nguyên tắc định hình) của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh hậu Covid-19.

Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

Các lý thuyết truyền thông đều chỉ ra vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội. Cơ chế truyền thông cho biết dư luận xã hội hình thành trong quá trình thông tin từ người này đến người khác. Lý thuyết chức năng và cơ chế giải quyết vấn đề cho biết dư luận xã hội xuất hiện và biến đổi trong quá trình giải quyết vấn đề. Do vậy, để định hướng dư luận xã hội, người lãnh đạo quản lý cần đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để dư luận xã hội có thể tập trung vào bàn luận và đề xuất cách giải quyết cần thiết cho những vấn đề đặt ra. Những điều này cần được làm sáng tỏ trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Vận dụng lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành dư luận xã hội

Vận dụng lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành dư luận xã hội

Các lý thuyết truyền thông nhấn mạnh vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội. Dư luận xã hội xuất hiện, định hình và biến đổi trong quá trình thông tin từ người này đến người người khác để giải quyết những vấn đề nhất định nảy sinh trong xã hội.