Từ khoá : truyền thông chính sách

2 bài viết

Hội thảo khoa học quốc tế: “Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”

Hội thảo khoa học quốc tế: “Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”

Sáng 03.11.2022, Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” diễn ra tại Báo Nhân Dân. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân Dân và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức.

Vấn đề truyền thông chính sách năng lượng

Vấn đề truyền thông chính sách năng lượng

Năng lượng là một trong những ngành kinh tế hạ tầng quan trọng, giữ vai trò cốt yếu trong quá trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế - xã hội - an ninh của quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác. Do vậy, công tác truyền thông chính sách năng lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin chính trị và tạo đồng thuận xã hội.