Từ khoá : truyền thông xã hội

3 bài viết

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách trên nền tảng Internet ở Việt Nam

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách trên nền tảng Internet ở Việt Nam

Với sự phát triển nhanh chóng, rộng rãi của công nghệ thông tin, Internet và các phương tiện truyền thông mới, truyền thông chính sách trên nền tảng Internet ngày càng có vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng to lớn trong đời sống xã hội. Điều này đòi hỏi phải có các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách, đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay

Tuyên truyền chính trị được sử dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với đặc điểm thông tin nhanh, độ lan tỏa rộng, các phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nếu được tận dụng một cách phù hợp, sẽ góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội và sự phát triển của đất nước.

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Một số vấn đề lý luận về quản trị các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội để xây dựng tài sản thương hiệu

Mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu đối với các nhà quản trị thương hiệu. Sự ra đời của mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng, khi mạng xã hội cho phép người tiêu dùng ngay lập tức tạo ra những thông tin phản hồi, qua đó tạo nên những ảnh hưởng tích cực, cũng như tiêu cực, đến tài sản thương hiệu. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, các công ty cần có biện pháp quản trị truyền thông chuyên nghiệp, trong đó ưu tiên quản lý giao tiếp với khách hàng, thông qua các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội thật tốt, khi đó mới có thể xây dựng tài sản thương hiệu vững chắc.