Từ khoá : xuất bản

3 bài viết

Xuất bản sách chính trị - pháp luật dưới góc nhìn kinh tế học

Xuất bản sách chính trị - pháp luật dưới góc nhìn kinh tế học

(LLCT&TT) Sách chính trị - pháp luật là bộ phận quan trọng của cơ cấu xuất bản sách ở Việt Nam, đóng vai trò đặc biệt phục vụ công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, phổ biến hệ tư tưởng, lý luận, kinh nghiệm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho thực tiễn xây dựng đất nước trong tình hình mới. Trên cơ sở các quan điểm của Chỉ thị 42-CT/TW về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản về định hướng xây dựng ngành xuất bản thành ngành kinh tế - công nghiệp toàn diện trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bài viết phân tích xuất bản sách chính trị - pháp luật dưới góc độ kinh tế học, từ đó đưa ra nhận định đặc trưng kinh tế, văn hoá - tư tưởng của mảng sách này.

Phát triển xuất bản số ở Việt Nam

Phát triển xuất bản số ở Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam, xuất bản số trở thành xu thế tất yếu của ngành xuất bản, đòi hỏi các đơn vị xuất bản cần xây dựng định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển xuất bản số để đáp ứng nhu cầu xã hội và bắt kịp xu thế của thời đại.

Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 15.7.2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên.