Từ khoá : năng lực

3 bài viết

Nhận thức về khái niệm “năng lực” trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Nhận thức về khái niệm “năng lực” trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

(LLCT&TT) Công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Từ thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước và bối cảnh tình hình hiện nay, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII một lần nữa khẳng định công tác cán bộ phải thực sự trở thành khâu “then chốt của then chốt” để tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững, mang tính đột phá đưa cách mạng Việt Nam đến gần với các mục tiêu đề ra. Trong đó, năng lực cán bộ chính là một trong những tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, còn tồn tại những điểm chưa thống nhất về khái niệm năng lực cũng như cấu trúc năng lực, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đánh giá, sử dụng và quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ.

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Chuyển đổi số trong giáo - dục đào tạo nói chung, trong đào tạo đại học nói riêng cần được triển khai đồng bộ trên nhiều khía cạnh, như: phát triển hệ thống dữ liệu toàn quốc về giáo dục - đào tạo; phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số; xây dựng và triển khai khung năng lực số cho người học; phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số… Bài viết tập trung xem xét về phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.