Từ khoá : cầm quyền

8 bài viết

Không lực lượng chính trị nào thay thế được vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Không lực lượng chính trị nào thay thế được vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội hiện nay.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong giai đoạn mới

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong giai đoạn mới

(LLCT&TT) Năm 2021 khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đất nước đã gặp phải những khó khăn, thử thách hết sức to lớn, nhưng sự kết thúc của năm cũ, bước sang năm 2022 với những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, cho ta một niềm tin và kỳ vọng về đất nước ta sẽ đạt những mục tiêu mà Đảng đã đề ra. Trong mọi hoàn cảnh, ở mọi giai đoạn cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi cả những mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và tầm nhìn lâu dài, đòi hỏi Đảng phải đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới nội dung, phương thức, để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết - Thực trạng và giải pháp

Phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết - Thực trạng và giải pháp

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 5 phương thức lãnh đạo, đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện trong những nhiệm kỳ vừa qua. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, lãnh đạo để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật.

Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, cho nên Đảng được thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của cả dân tộc, thể hiện được năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị, có nhiều đảng viên của Đảng là những tấm gương, những tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy, chỉ có một đảng cách mạng chân chính, có đường lối cách mạng đúng đắn, thực sự có bản lĩnh, có trí tuệ, phấn đấu vì mục tiêu “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Đảng đó mới xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cơ sở đạo lý, pháp lý cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều kiện đảm bảo giữ vững vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng

Cơ sở đạo lý, pháp lý cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều kiện đảm bảo giữ vững vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng

Không thể phủ nhận, từ khi ra đời đến nay, với trí tuệ và bản lĩnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, cả trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Thực tiễn ấy là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho vị trí cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, cả về đạo lý và pháp lý. Tuy nhiên, trước tình hình mới, thực tiễn ngày càng phức tạp đặt ra những yêu cầu lớn hơn tiếp tục thử thách Đảng ta cả về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức. Trong bối cảnh đó, việc làm rõ hơn cơ sở đạo lý và pháp lý trong việc cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những điều kiện đảm bảo giữ vững địa vị này có ý nghĩa thiết thực.