Từ khoá : lý luận chính trị

11 bài viết

Lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giảng dạy môn Chính trị học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giảng dạy môn Chính trị học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

(LLCT&TTĐT) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ chính trị và niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của nhân dân. Nhận thức được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chủ động, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh này với nhiều phương thức khác nhau trong đó lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của sinh viên.

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT&TTĐT) Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong quá trình phát triển và vận dụng lý luận chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cũng chính là một chủ thể quan trọng góp phần nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hơn nữa còn trực tiếp tham gia vào công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị. Qua công tác giảng dạy đội ngũ giảng viên lý luận chính trị còn góp phần truyền tải những tư tưởng lý luận của Đảng nhằm góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch hiện nay.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ta luôn coi trọng việc kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, từ đó xác định phương hướng, nội dung trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng hệ bài chuyên luận lý luận chính trị bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch

Xây dựng hệ bài chuyên luận lý luận chính trị bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch

Việc chưa có nhiều bài chuyên luận chuyên sâu bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận khoa học và thực tiễn thuyết phục, chặt chẽ, sắc bén, từ đó định hướng dư luận một cách có hệ thống là một hạn chế trong công tác đấu tranh tư tưởng hiện nay. Với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới, nhất là yêu cầu cuộc đấu tranh tư tưởng phải ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính hệ thống, thì việc gia tăng số lượng, chất lượng, tần suất, cường độ xuất hiện hệ bài viết chuyên luận lý luận chính trị trên mặt trận thông tin là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa. Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý.

Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Học viện là Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Từ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài viết tập trung phân tích làm rõ về bản chất Trường Đảng; những yêu cầu trong tổ chức giảng dạy lý luận chính trị của Trường Đảng nhằm góp thêm cách tiếp cận về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và trực tiếp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới; chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, công tác này vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.