Từ khoá : Ngôn ngữ

3 bài viết

Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - nhìn nhận từ giác độ vai trò của ngôn ngữ

Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - nhìn nhận từ giác độ vai trò của ngôn ngữ

(LLCT&TTĐT) Từ giác độ vai trò của ngôn ngữ, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, như: chuẩn hóa hệ thống khái niệm, thuật ngữ, từ ngữ chuyên dùng; sử dụng ngôn ngữ phổ thông, đại chúng; cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng, kịp thời và gắn với ngữ cảnh, bối cảnh; tạo dựng thói quen, nguyên tắc kiểm chứng thông tin và xuất xứ nguồn tin; đa dạng hóa ngôn ngữ, kênh thông tin; nâng cao năng lực ngôn ngữ cho đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân; kết hợp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sử dụng ngôn ngữ để “quét” - kiểm duyệt thông tin.

Vấn đề sử dụng văn học trên báo chí

Vấn đề sử dụng văn học trên báo chí

Từ xưa đến nay, văn học đã được các nhà báo quan tâm khai thác một cách linh hoạt dưới nhiều dạng thức. Đây chính là một hướng tích cực góp phần trực tiếp vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động báo chí, đặc biệt là ở một nước có truyền thống yêu văn chương như Việt Nam. Làm thế nào để báo chí có thể thu hút được toàn bộ tinh hoa của văn học? Làm thế nào để vận dụng được các ưu thế của văn chương, làm thể nào để sử dụng một cách đắc địa văn trên báo và văn trong báo? Vấn đề đang là nỗi trăn trở của không ít cây bút tâm huyết với nghề trong làng báo hôm nay.