Chỉ dẫn của V.I.Lênin về Nhà nước trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, lần đầu tiên vấn đề nhà nước được V.I.Lênin trình bày một cách có hệ thống. Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm là đã làm sáng tỏ tính quy luật trong sự ...

Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngành xuất bản: trong ứng dụng làm sách và hoạt động quản lý

(LLCT&TTĐT) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đưa đến những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ truyền thông trong ...

Cần tạo ra “chiếc phanh” cơ chế để góp phần hình thành “chiếc lồng” kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Cán bộ luôn là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành bại của cách mạng, thực hiện tốt công tác cán bộ nhất là kiểm soát chặt chẽ quyền lực ...

Tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới

Thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, liên tục phát triển với tốc độ tăng ...

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

Để phòng, chống và đẩy lùi “giặc nội xâm”, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, ...

Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu, ...

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Tinh thần tự lực, tự cường là một trong những giá trị cốt lõi của hệ giá trị tinh thần Việt Nam hiện nay, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết ...

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước Trung Quốc. Bài viết tiếp cận từ thực tiễn sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất ...

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của ...

Xây dựng niềm tin khoa học với khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam

Xây dựng niềm tin khoa học với khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam

(LLCT&TT) Niềm tin khoa học có mối liên hệ chặt chẽ với các chuẩn mực văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Chuẩn mực văn hóa là những giá trị được đúc kết và là cơ sở để tạo dựng niềm tin, góp phần định hướng điều chỉnh niềm tin của ...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới với việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - thành tựu, hạn chế và giải pháp

(LLCT&TT) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc (ĐLDT) và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng đã nhận thức sâu sắc và ...

Thực hành dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hành dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT&TT) Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định dân chủ là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước. Trong đó, thực hành dân chủ cơ sở là điều kiện cơ bản để người dân được phát huy quyền làm chủ của ...

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong cấu trúc xã hội Việt Nam, tầng lớp trung lưu đã hình thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng. Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và các kết quả ...

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Hiện nay, đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chủ yếu và là chiến lược phát triển phù hợp nhất của các quốc gia, dân tộc. Mặc dù Việt Nam cũng đã triển khai phát triển đất nước theo chiến lược đổi mới sáng tạo; song, ...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 02/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông ...

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, tổ chức mặt trận tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

(LLCT&TT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng về nội dung, phương pháp lựa chọn, sử dụng nhân tài, đáp ứng với ...

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đặt ra yêu cầu nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để định hình một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Lý luận chính trị 04:46 07-11-2023 1 tháng trước

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Việc bảo mật dữ liệu quốc gia trong kỷ nguyên số hiện nay đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Thực tế cho thấy tình trạng để lộ bí mật nhà nước không chỉ gây ra thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chưa kể việc lộ bí mật nhà nước qua mạng Internet đang là một trong các hình thức bị các đối tượng phản động, thù địch triệt để lợi dụng nhằm chống phá đất nước, chế độ.

Thực tiễn xây dựng CNXH 06:28 04-11-2023 1 tháng trước

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

(LLCT&TT) Các nước đang phát triển khi tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển các hệ thống sản xuất theo mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống đã gây ra nhiều tác hại tiêu cực tới môi trường và phát triển bền vững. Việc nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong nông nghiệp ở Việt Nam sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu nông nghiệp bền vững.

Thực tiễn xây dựng CNXH 06:28 04-11-2023 1 tháng trước

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khơi thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khơi thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại Việt Nam đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng, là động lực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế; đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu với quy mô đứng thứ hạng cao trên thế giới... Tuy nhiên, thương mại Việt Nam đã và đang đối mặt với nhiều thách thức. Để khơi thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thực tiễn xây dựng CNXH 14:34 02-11-2023 1 tháng trước

Những giá trị nổi bật của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, định hướng và soi đường cho nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững

Những giá trị nổi bật của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, định hướng và soi đường cho nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững

Ra đời trong bối cảnh đất nước, dân tộc chưa giành được độc lập, tự do, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã xác định yêu cầu, nhiệm vụ dẫn đường, soi sáng, định hướng con đường phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Vì vậy, bản Đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng ta, chứa đựng những giá trị nổi bật, mang tính định hướng sâu sắc, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Thực tiễn xây dựng CNXH 14:34 02-11-2023 1 tháng trước

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

Để phòng, chống và đẩy lùi “giặc nội xâm”, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức thì việc xây dựng, hình thành văn hóa liêm chính, tiết kiệm được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Đây cũng là một điểm được nhấn mạnh trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực tiễn xây dựng CNXH 14:57 31-10-2023 1 tháng trước

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

(LLCT&TT) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ tạo cơ hội cho chúng ta thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ phát triển thiên về bề rộng sang kết hợp giữa bề rộng và bề sâu. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, mô hình kinh tế mới, kinh tế số, đang dần hình thành mở ra không gian phát triển mới cho các chủ thể kinh tế. Để tận dụng những cơ hội phát triển đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Thực tiễn xây dựng CNXH 04:40 07-11-2023 1 tháng trước

Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Lý luận chính trị 14:25 27-10-2023 1 tháng trước

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Tinh thần tự lực, tự cường là một trong những giá trị cốt lõi của hệ giá trị tinh thần Việt Nam hiện nay, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết làm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của tinh thần tự lực, tự cường trong hệ giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam; đề xuất giải pháp phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong xây dựng và phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng.

Thực tiễn xây dựng CNXH 09:57 10-11-2023 4 tuần trước

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước Trung Quốc. Bài viết tiếp cận từ thực tiễn sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là trong thời kỳ cải cách mở cửa, để luận giải những “đặc sắc” trong hệ thống lý luận đặc sắc Trung Quốc, trong đó phân tích những đặc sắc về hệ thống lý luận, về dùng từ và thuật ngữ, về thực tiễn, về dân tộc, thời đại, và nội hàm khoa học của những điểm đặc sắc trong CNXH đặc sắc Trung Quốc.

Lý luận chính trị 17:20 25-10-2023 1 tháng trước

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Để chính sách an sinh xã hội đến đúng đối tượng, đúng thời điểm và hiệu quả, Đảng ta đã rất quan tâm chú trọng các nguyên tắc bình đẳng, trong đó có bình đẳng giới, bảo đảm mọi người dân đều có quyền thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:14 25-10-2023 1 tháng trước

Xây dựng niềm tin khoa học với khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam

Xây dựng niềm tin khoa học với khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam

(LLCT&TT) Niềm tin khoa học có mối liên hệ chặt chẽ với các chuẩn mực văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Chuẩn mực văn hóa là những giá trị được đúc kết và là cơ sở để tạo dựng niềm tin, góp phần định hướng điều chỉnh niềm tin của con người. Khi văn hóa chứa đựng những giá trị phổ quát, phù hợp với thực tế, nó sẽ tạo nên những giá trị đích thực của niềm tin.

Thực tiễn xây dựng CNXH 15:41 24-10-2023 1 tháng trước

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới với việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - thành tựu, hạn chế và giải pháp

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới với việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - thành tựu, hạn chế và giải pháp

(LLCT&TT) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc (ĐLDT) và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng đã nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đống Đảng, đề ra nghị quyết đúng đắn, lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới qua 35 năm đạt thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện trọn vẹn mục tiêu ĐLDT và CNXH.

Lý luận chính trị 20:29 23-10-2023 1 tháng trước

Thực hành dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hành dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT&TT) Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định dân chủ là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước. Trong đó, thực hành dân chủ cơ sở là điều kiện cơ bản để người dân được phát huy quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng ta nhấn mạnh phương châm:“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều đó chứng tỏ Đảng ta luôn có những đổi mới trong tư duy và hành động nhằm đáp ứng và phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước.

Thực tiễn xây dựng CNXH 11:46 20-10-2023 1 tháng trước

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong cấu trúc xã hội Việt Nam, tầng lớp trung lưu đã hình thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng. Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và các kết quả nghiên cứu gần đây, bài viết tập trung làm rõ vị thế, vai trò của tầng lớp trung lưu ở nước ta hiện nay, được thể hiện ở những đóng góp trong các quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, cũng như trong sự trưởng thành về chính trị của tầng lớp này. Qua đó bài viết chỉ ra một số xu hướng tích cực và triển vọng nâng cao vai trò của tầng lớp trung lưu Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước thời gian tới.

Thực tiễn xây dựng CNXH 08:21 18-10-2023 1 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“(LLCT&TT) Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Người đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có giá trị chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. Trong phạm vi bài viết này tác giả tập trung phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, quán ... “

Xem tiếp
PGS, TS. Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“(LLCT&TTĐT) Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đây là chân lý đã được thử thách và kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những thành ... “

Xem tiếp
TS Lê Đình Năm

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Thông tin – Tư liệu