Từ khoá : Hồ Chí Minh

29 bài viết

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân

Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam hiện nay.

Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm

Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm

Dân tộc Việt Nam có truyền thống trọng dụng nhân tài và Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Việc trọng dụng nhân tài của Người đã tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết phân tích quan điểm về nhân tài ngoài Đảng; nghệ thuật dùng người của Hồ Chí Minh; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Triết lý phát triển Hồ Chí Minh

Triết lý phát triển Hồ Chí Minh

(LLCT&TT) Là một nhà tư tưởng lỗi lạc, Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng đã hình thành nên một triết lý phát triển độc đáo gắn liền với sự nghiệp cách mạng vô sản, với sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, kết hợp với phân tích các mô hình phát triển của nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới, đặc biệt là kế thừa một cách sáng tạo nguyên lý phát triển mác xít, Hồ Chí Minh đã hình thành nên một mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam thời hiện đại theo những triết lý đúng đắn và hiệu quả, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Tầm nhìn Hồ Chí Minh về xu thế phát triển của thời đại và vận dụng quan điểm đó vào đường lối đối ngoại của Đảng ta hiện nay

Tầm nhìn Hồ Chí Minh về xu thế phát triển của thời đại và vận dụng quan điểm đó vào đường lối đối ngoại của Đảng ta hiện nay

(LLCT&TT) Một trong những cống hiến xuất sắc của Hồ Chí Minh là đã nhận thức đúng đắn về thời đại và xu thế phát triển của thời đại. Người đã đặt cách mạng Việt Nam vào đúng dòng chảy đó. Đây là một trong những nhân tố để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, nhận thức và tư tưởng đó của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của nước ta.

Ý nghĩa lịch sử và thời đại hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh

Ý nghĩa lịch sử và thời đại hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh

(LLCT&TT) Ngày 05.6.1911, sự kiện Hồ Chí Minh với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng xuống tàu Đô đốc Latouche - Tréville lên đường sang Pháp đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng với cách mạng và dân tộc Việt Nam. Tròn 110 năm từ đó đến nay, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Người mở ra đã đưa dân tộc ta từ đói khổ, lầm than, trở thành nước Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc; một quốc gia có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực mạnh mẽ cho Đảng ta tiếp nối ngọn cờ vinh quang “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Người trao lại.

Quá trình nhận thức và lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng ta

Quá trình nhận thức và lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng ta

Bài viết tập trung làm rõ một số quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quan điểm đó của Người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để Đảng ta tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Thực hiện công bằng xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu phát triển con người bền vững

Thực hiện công bằng xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu phát triển con người bền vững

Lý luận về phát triển con người bền vững đã được Hồ Chí Minh sớm đề cập tới một cách sâu sắc. Đặc biệt, những luận điểm của Người cho thấy mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa thực hiện công bằng xã hội (CBXH) với phát triển con người bền vững. Hồ Chí Minh đã chỉ ra nền tảng cơ bản nhất của phát triển con người bền vững là phải phát triển năng lực của con người, tạo ra sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận nguồn lực do tăng trưởng kinh tế mang lại. Bên cạnh đó, làm thế nào để sự phát triển con người hiện tại không phương hại đến con người trong tương lai, tăng cường mức độ tham gia của người dân vào các hoạt động xã hội cũng là một yêu cầu quan trọng, đồng thời, là thách thức cho sự phát triển con người bền vững.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng là một hệ thống các quan điểm về sử dụng sức mạnh bạo lực của quần chúng nhân dân bị áp bức, bóc lột dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại thực dân, đế quốc, giành lấy chính quyền và giữ vững chính quyền, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tư tưởng của Người có giá trị sâu sắc, là cơ sở quan trọng để Đảng ta nghiên cứu, hoạch định, xác định đường lối đấu tranh, sử dụng sức mạnh chính trị, quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cho đến nay, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam qua cuộc Tổng tuyển cử năm 1946

Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam qua cuộc Tổng tuyển cử năm 1946

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian đầu độc lập, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, trình độ dân trí vô cùng thấp nhưng quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, vẫn được đảm bảo thực thi. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự tham gia của đông đảo nhân dân, đã diễn ra thành công vào ngày 6.1.1946. Trên cơ sở đó một Chính phủ nhân dân được hình thành. Bài viết tập trung làm rõ ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa và những giá trị đối với hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - tấm gương học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - tấm gương học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Đồng chí là một tấm gương mẫu mực của một người cộng sản về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và toả sáng phong cách của một người cán bộ, suốt cuộc đời trung thành và cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, cho đất nước; xứng đáng là một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc đã góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, đồng chí là một tấm gương học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thanh niên

Thanh niên là mùa xuân của xã hội, là bình minh của cuộc đời. Luật Thanh niên quy định: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, bao gồm những thanh niên ưu tú trong độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi.

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh

Phong cách là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên hình ảnh nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh vừa cao vợi, vừa thật gần gũi, giản dị mà đầy sức lôi cuốn, truyền cảm - một hình ảnh còn mãi trong trái tim, khối óc những người lao động, những dân tộc bị áp bức, bóc lột, những chiến sĩ đang đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Bài viết đi sâu luận giải giá trị, nội dung phong cách khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh và những gợi mở chủ yếu cho sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ở Việt Nam hiện nay.

Bác Hồ và nhân cách của một nhà báo cách mạng

Bác Hồ và nhân cách của một nhà báo cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vị trí, vai trò của báo chí cách mạng và người làm báo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

XEM THÊM TIN