Một số luận bàn về hệ giá trị văn hóa Việt Nam

Vấn đề nhận thức, nhận diện để đi đến khai thác, bồi đắp, xây dựng giá trị văn hóa và hệ giá trị văn hóa ở Việt Nam luôn gắn liền với sự vận động và quá trình chuyển đổi của đời sống văn hóa nói ...

Ngoại giao văn hóa góp phần thực hiện chính sách tích cực, chủ động hội nhập quốc tế

Trong quá trình hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa có vai trò quan trọng. Ngoại giao văn hóa được đề cao là “quyền lực mềm”, “sức mạnh ...

Phát huy giá trị các nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hiện nay

Giá trị các nguồn lực văn hóa ngày càng chứng minh vai trò quan trọng, là nguồn sức mạnh nội lực sẵn có trong thúc đẩy phát triển kinh tế - ...

Phương pháp phân tích chính sách đối ngoại trong nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện nay

Chính sách đối ngoại là quyết định chiến lược chính trị của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Phân tích chính sách đối ngoại là một nhiệm vụ, ...

Nghị quyết Trung ương 15 đưa Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Nghị quyết Trung ương 15 đưa Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

(LLCT&TTĐT) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất của dân tộc ta, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất. Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi đó là ...

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các trường đại học Việt Nam trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT&TT) Trường đại học là một trong ba bộ phận cấu thành của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, vừa là cơ sở nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, vừa là “vườn ươm” tạo nguồn nhân lực cho hoạt động khoa học công nghệ và ...

"Niềm vui và nỗi nhớ"

"Niềm vui và nỗi nhớ"

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2023), Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài thơ "Niềm vui và nỗi nhớ" của NGUT, Thạc sĩ Lê Minh Châu, nguyên Chủ tịch Công ...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Những kết quả đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022

(LLCT&TT) Năm 2021 khép lại với nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước và đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các ...

Xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI cần nhận diện đầy đủ và hành động chính xác, kịp thời đối với những vấn đề mang tính chiến ...

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” là biện pháp trực tiếp trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh ...

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, trở thành “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết khái quát vai trò của công tác đối ngoại trong quá trình xây dựng và ...

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

(LLCT&TT) Bài viết làm rõ quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc từ cải cách mở cửa cho đến nay. Quá trình này được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn khởi đầu tìm tòi; giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị ...

Nhận thức của thanh niên trí thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

(LLCT&TT) Tại Đại hội Đảng XIII, Đảng ta đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó định hướng rõ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của nước ta và yêu cầu cần có sự tham gia ...

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp (DN) ngày càng là một vấn đề mang tính toàn cầu. Trên thế giới, các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa không chỉ về chất lượng mà còn cả về ...

Thực hiện pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn đảm bảo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

(LLCT&TT) Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước ...

Xu hướng di cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lai Châu - những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh

(LLCT&TT) Di cư là một hoạt động tất yếu của tồn tại loài người trong suốt chiều dài lịch sử. Di cư góp phần phân bố lại dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền trong cả nước, ngoài các mục tiêu ...

Marketing trong lĩnh vực giáo dục đại học: đầu tư dài hạn cho tương lai

Marketing trong lĩnh vực giáo dục đại học: đầu tư dài hạn cho tương lai

(LLCT&TT) Trước những thách thức của quá trình hội nhập quốc tế cũng như những biến đổi không ngừng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, cung cấp dịch vụ giáo dục cũng trở thành lĩnh vực ngành nghề có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi ...

Xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, bền vững, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất

Xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, bền vững, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng, không những làm cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả tốt, mang lại quyền lợi cho người lao động, mà còn góp phần ổn định ...

Truyền thông về vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam hiện nay

Truyền thông về vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày người dân thải ra môi trường khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa (RTN), với khối lượng RTN ra biển dao động trong khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm(1). Hệ sinh thái ...

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

Kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò này.

Thực tiễn xây dựng CNXH 15:05 02-08-2023 4 tháng trước

Di cư lao động của người Khmer ở các tỉnh miền Tây Nam bộ

Di cư lao động của người Khmer ở các tỉnh miền Tây Nam bộ

(LLCT&TTĐT) Di cư lao động trong bối cảnh đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giúp phân bố lại dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, quá trình này cũng có những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, cần có những giải pháp phù hợp để giúp bảo đảm ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và của người dân Khmer ở các tỉnh miền Tây Nam bộ nói riêng. Bài viết bên cạnh việc dựa trên thông tin từ tài liệu tham khảo, các số liệu và nhận định còn dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài KX.02 (2018) “di dân các dân tộc thiểu số, những vấn đề đặt ra và giải pháp” tại 10 tỉnh trên cả nước do tác giả và cộng sự thực hiện.

Thông tin – Tư liệu 15:47 01-08-2023 4 tháng trước

Đấu tranh phòng, chống một số biểu hiện sai trái trong công tác bình xét, đánh giá phong trào thi đua góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đấu tranh phòng, chống một số biểu hiện sai trái trong công tác bình xét, đánh giá phong trào thi đua góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(LLCT&TT) Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác thi đua, xem đó là động lực để phát triển và biện pháp để xây dựng con người mới. Bình xét, đánh giá thi đua là việc nhận định giá trị nhằm khẳng định, tôn vinh những việc làm tốt đẹp, những thành tích đã đạt được trong hoạt động có tổ chức, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đánh giá thiếu khách quan, dân chủ hay cào bằng, làm lấy lệ trong bình xét thi đua đều là những việc làm sai cần phải đấu tranh để loại bỏ.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:00 31-07-2023 4 tháng trước

Thực trạng ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Thực trạng ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

(LLCT&TTĐT) Nghiên cứu tiến hành phân tích thông tin về yếu tố có ảnh hưởng đối với nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên 04 loại hình báo chí gồm: báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử và khảo sát sự ảnh hưởng của thông tin báo chí đối với nâng cao NSLĐ tại hơn 300 doanh nghiệp (DN). Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện trao đổi, phỏng vấn lãnh đạo một số DNNVV và nhà báo để thu thập thêm thông tin. Kết quả khảo sát cho thấy, DNNVV đánh giá khá tích cực vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết; truyền cảm hứng, tạo động lực, mong muốn thay đổi; và thúc đẩy triển khai hoạt động nâng cao NSLĐ cụ thể tại DNNVV. Báo chí còn giúp gia tăng số lượng, giá trị bán sản phẩm của DNNVV khi thông tin tích cực về sản phẩm và DN được đăng tải trên báo chí.

Thông tin – Tư liệu 19:25 24-07-2023 4 tháng trước

Nghị quyết Trung ương 15 đưa Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Nghị quyết Trung ương 15 đưa Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

(LLCT&TTĐT) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất của dân tộc ta, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất. Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, một trong những minh chứng là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 15 (1959).

Lịch sử tư tưởng 20:28 18-07-2023 4 tháng trước

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các trường đại học Việt Nam trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các trường đại học Việt Nam trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT&TT) Trường đại học là một trong ba bộ phận cấu thành của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, vừa là cơ sở nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, vừa là “vườn ươm” tạo nguồn nhân lực cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học là yêu cầu cấp bách trong điều kiện tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Bài viết trình bày yêu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của trường đại học, phân tích thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin – Tư liệu 17:01 11-07-2023 4 tháng trước

"Niềm vui và nỗi nhớ"

"Niềm vui và nỗi nhớ"

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2023), Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài thơ "Niềm vui và nỗi nhớ" của NGUT, Thạc sĩ Lê Minh Châu, nguyên Chủ tịch Công đoàn Học viện, nguyên Trưởng khoa Quan hệ quốc tế viết tặng học viên lớp tại chức báo chí đầu tiên của Học viện mở tại Quảng Bình (năm 1998) khi thầy tham gia giảng dạy.

Thông tin – Tư liệu 08:29 23-06-2023 5 tháng trước

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Những kết quả đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Những kết quả đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022

(LLCT&TT) Năm 2021 khép lại với nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước và đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tạo thêm niềm tin và hứng khởi cho toàn thể nhân dân và cán bộ, viên chức, người lao động Học viện. Đây cũng là năm đầu tiên Học viện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức đồng lòng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Đào tạo, bồi dưỡng 22:37 19-06-2023 5 tháng trước

Xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI cần nhận diện đầy đủ và hành động chính xác, kịp thời đối với những vấn đề mang tính chiến lược của đất nước. Trong đó, có vấn đề xây dựng và bảo đảm cấu trúc xã hội phù hợp với bối cảnh và mục tiêu phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ các thành tố và từ các góc độ tiếp cận cấu trúc xã hội, bài viết đưa ra một số định hướng nhằm góp phần xây dựng cấu trúc xã hội Việt Nam phù hợp, hướng đến bảo đảm các mục tiêu phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:39 14-06-2023 5 tháng trước

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” là biện pháp trực tiếp trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:50 12-06-2023 5 tháng trước

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, trở thành “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết khái quát vai trò của công tác đối ngoại trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1945-1975; vượt qua khó khăn, đã đạt được những thành quả quan trọng và để lại những bài học kinh nghiệm quý. Từ đó, đề xuất một số giải pháp vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay.

Thực tiễn xây dựng CNXH 15:15 08-06-2023 5 tháng trước

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

(LLCT&TT) Bài viết làm rõ quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc từ cải cách mở cửa cho đến nay. Quá trình này được chia làm ba giai đoạn: giai đoạn khởi đầu tìm tòi; giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN); giai đoạn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN. Qua các giai đoạn này Trung Quốc đã đưa ra nhiều đột phá trong những chính sách cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, tập trung ở cải cách doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thông tin – Tư liệu 15:32 23-05-2023 6 tháng trước

Nhận thức của thanh niên trí thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Nhận thức của thanh niên trí thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

(LLCT&TT) Tại Đại hội Đảng XIII, Đảng ta đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó định hướng rõ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của nước ta và yêu cầu cần có sự tham gia thực hiện của mọi chủ thể xã hội, trong đó có lực lượng thanh niên. Thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên trí thức nói riêng là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; có vai trò tiên phong, xung kích trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Để thanh niên trí thức nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược rất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: định hướng, xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phong trào cho thanh niên ở các cơ sở Đoàn và Hội Sinh viên; nâng cao năng lực và trách nhiệm của thanh niên trong nhận thức và hành động thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030…

Thông tin – Tư liệu 11:56 22-05-2023 6 tháng trước

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp (DN) ngày càng là một vấn đề mang tính toàn cầu. Trên thế giới, các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa không chỉ về chất lượng mà còn cả về khía cạnh xã hội. Việc tiếp cận TNXH vừa hỗ trợ DN phát triển lâu bền vừa đóng góp vào việc bảo vệ và cải thiện tiêu chuẩn xã hội. Sự phát triển bền vững với TNXH quan trọng cho cộng đồng, cho quốc gia và cho sự thành công của các DN. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, cạnh tranh giữa các DN sẽ phức tạp và gay gắt hơn thì các hoạt động thể hiện TNXH sẽ giúp cho DN giảm thiểu rủi ro, xây dựng uy tín, nâng cao danh tiếng, từ đó mang lại nhiều lợi ích kinh doanh cho DN.

Thông tin – Tư liệu 13:49 16-05-2023 6 tháng trước

Thực hiện pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn đảm bảo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Thực hiện pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn đảm bảo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

(LLCT&TT) Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Việc ban hành, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn là chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của người dân, được nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình và tích cực thực hiện. Thực hiện tốt pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn được coi là biện pháp quan trọng đảm bảo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Thực tiễn xây dựng CNXH 17:42 15-05-2023 6 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“(LLCT&TT) Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Người đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có giá trị chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. Trong phạm vi bài viết này tác giả tập trung phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, quán ... “

Xem tiếp
PGS, TS. Đỗ Minh Tuấn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“(LLCT&TTĐT) Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đây là chân lý đã được thử thách và kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những thành ... “

Xem tiếp
TS Lê Đình Năm

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem nhiều

Thông tin – Tư liệu