Đồng chí Phan Văn Khải - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo, hết lòng vì nước, vì dân

Đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX;Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII;Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1997 đến tháng ...

Chỉ dẫn của V.I.Lênin về Nhà nước trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, lần đầu tiên vấn đề nhà nước được V.I.Lênin trình bày một cách có hệ thống. Giá trị lý luận và thực ...

Ăngghen bàn về chủ nghĩa xã hội pháp quyền

Sau khi hai tác phẩm kinh điển “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu và “Bàn về khế ước xã hội” của Rousseau chuyển bị về mặt lý luận cho ...

Tính thống nhất giữa phát triển con người về mặt tự nhiên và xã hội

Trong lịch sử tiến hóa lâu dài của con người, sự phát triển về mặt tự nhiên và xã hội trong con người có sự thống nhất chặt chẽ, không tách ...

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và ...

Mâu thuẫn trong nhận thức - cách đặt vấn đề của các nhà triết học cổ đại

Mâu thuẫn trong nhận thức - cách đặt vấn đề của các nhà triết học cổ đại

Một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng chi phối giới tự nhiên, xã hội và tư duy con người là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, còn gọi là quy luật mâu thuẫn. Theo đó, động lực của sự phát triển ...

V.I.Lênin với vấn đề chỉnh đốn Đảng

V.I.Lênin với vấn đề chỉnh đốn Đảng

Mỗi lần bước vào một thời kỳ mới có tính bước ngoặt, bao giờ V.I.Lê-nin cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề quan trọng bậc nhất là chấn chỉnh lại đội ngũ của Đảng tiên phong.

Phát huy hào khí Điện Biên!

Phát huy hào khí Điện Biên!

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn ...

Ph.Ăngghen với việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

Ph.Ăngghen với việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

Nói đến học thuyết Mác, một học thuyết khoa học và cách mạng, là ngọn cờ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bất công để thiết lập một chế độ xã hội ...

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

Ph.Ăngghen đã quyết liệt đấu tranh chống lại quan điểm duy tâm chủ quan của Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác. Điều này thể hiện rõ nét ở việc ông đã phê phán Đuyrinh, bảo vệ vấn đề cơ bản của triết ...

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

Sau khi C.Mác qua đời, Ph.Ăngghen đã tiếp tục có những cống hiến to lớn trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, trong đó có lý luận khoa học về xây dựng Đảng. Tư tưởng của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng gắn liền và nhất quán ...

Điều kiện gia nhập Đảng trong tư tưởng của V.I.Lênin về đảng kiểu mới

Điều kiện gia nhập Đảng trong tư tưởng của V.I.Lênin về đảng kiểu mới

Trong lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga những năm đầu thế kỷ XX nổi lên cuộc đấu tranh lý luận hết sức gay gắt trong Đại hội II của Đảng, giữa những đảng viên kiên định các nguyên tắc cách mạng với ...

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước

Cách đây 50 năm, tháng 6-1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập(1). Đây là chính phủ liên hiệp rộng rãi, nêu cao ngọn cờ của cách mạng miền Nam là độc ...

Lý luận và xây dựng nền tảng lý luận

Lý luận và xây dựng nền tảng lý luận

Lịch sử chính trị phát triển của các chính đảng trong thế giới cận, hiện đại đã chứng minh, bất kỳ chính đảng nào ra đời cũng có chủ nghĩa của nó, bởi có chủ nghĩa mới có thể tổ chức thành chính đảng. Theo đó, một chính đảng mạnh ...

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết trình bày những sáng tạo lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu CNXH - một mô hình “cách mạng đến nơi” và xác lập được những giá trị ...

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

(LLCT) - Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân ...

Một vài suy nghĩ qua tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Một vài suy nghĩ qua tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc bao giờ cũng được phát huy cùng sự trường tồn của dân tộc ấy. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, dân tộc Việt Nam đã làm rạng rỡ thêm những bài học quý giá của quá khứ, biến chúng thành những nhân tố ...

Một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống bầu cử ở các nước TBCN và XHCN

Một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống bầu cử ở các nước TBCN và XHCN

Trong xã hội hiện đại, bầu cử được xem là một trong những biểu hiện quan trọng nhất của một nền dân chủ, vì qua đó nhân dân thể hiện chủ quyền của mình thông qua khâu trung gian là những người đại diện. Cách thức tổ chức bầu cử được quy định cụ thể, chặt chẽ thành hệ thống – một thiết chế quan trọng trong hệ thống tổ chức quyền lực ở mỗi nước.

Lịch sử tư tưởng 20:54 19-05-2021 2 năm trước

Hình ảnh vị cha già dân tộc trong lòng Việt kiều tại Lào

Hình ảnh vị cha già dân tộc trong lòng Việt kiều tại Lào

51 năm sau khi Bác Hồ đi xa, dù văn hóa Lào không có tục lập ban thờ trong nhà, nhiều gia đình Việt kiều tại Lào vẫn lập bàn thờ Bác, duy trì việc hương khói đều đặn cho đến ngày nay. Đây vừa là lời nhắc các thế hệ con cháu hãy luôn nhớ về quê hương đất nước và cũng là tình cảm đặc biệt của bà con đối với vị cha già của dân tộc.

Lý luận chính trị 18:38 18-05-2021 2 năm trước

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Để có hạnh phúc phải đấu tranh, dựng xây, kiến tạo

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”. Viễn cảnh tươi sáng: Đất nước phát triển hiện đại, hạnh phúc, thanh bình, dân giàu, nước mạnh đang tới gần. Tư tưởng chỉ đạo là muốn đạt được mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc thì phải đem sức toàn dân ta mà đấu tranh giành lấy, dựng xây và kiến tạo.

Chủ nghĩa Mác-Lênin 18:36 18-05-2021 2 năm trước

Mâu thuẫn trong nhận thức - cách đặt vấn đề của các nhà triết học cổ đại

Mâu thuẫn trong nhận thức - cách đặt vấn đề của các nhà triết học cổ đại

Một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng chi phối giới tự nhiên, xã hội và tư duy con người là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, còn gọi là quy luật mâu thuẫn. Theo đó, động lực của sự phát triển nằm ở sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong các sự vật, hiện tượng. Mâu thuẫn trong nhận thức thể hiện sự chi phối của quy luật mâu thuẫn trong nhận thức con người. Đặt ra và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn này chính là nỗ lực của các nhà triết học, nhà khoa học nhằm lý giải biện chứng của quá trình nhận thức thế giới khách quan. Ngay từ thời cổ đại, các nhà triết học ở cả phương Đông và phương Tây đã có cách đặt vấn đề rất độc đáo và sâu sắc về mâu thuẫn trong nhận thức. Nhiều luận điểm của họ cho tới hơn 2000 năm sau vẫn còn ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của triết học và khoa học hiện đại.

Lịch sử tư tưởng 09:50 17-05-2021 2 năm trước

V.I.Lênin với vấn đề chỉnh đốn Đảng

V.I.Lênin với vấn đề chỉnh đốn Đảng

Mỗi lần bước vào một thời kỳ mới có tính bước ngoặt, bao giờ V.I.Lê-nin cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề quan trọng bậc nhất là chấn chỉnh lại đội ngũ của Đảng tiên phong.

Lý luận chính trị 15:27 13-05-2021 2 năm trước

Phát huy hào khí Điện Biên!

Phát huy hào khí Điện Biên!

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới những thắng lợi mới.

Lịch sử tư tưởng 10:52 10-05-2021 2 năm trước

Ph.Ăngghen với việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

Ph.Ăngghen với việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

Nói đến học thuyết Mác, một học thuyết khoa học và cách mạng, là ngọn cờ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bất công để thiết lập một chế độ xã hội tốt đẹp hơn, không thể không ghi công của Ph.Ăngghen, một người đồng chí cùng tư tưởng, người bạn thân thiết của C.Mác. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen đã tham gia sáng lập chủ nghĩa Mác và có những đóng góp đặc biệt xuất sắc về chủ nghĩa xã hội khoa học, trong đó có có những quan điểm đúng đắn về giai cấp công nhân, về chính đảng vô sản, về con đường, biện pháp để xây dựng chủ nghĩa cộng sản... đã và đang được các chính đảng cách mạng nghiên cứu và vận dụng để hiện thực hóa.

Lịch sử tư tưởng 17:10 17-03-2021 2 năm trước

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Lịch sử tư tưởng 16:01 24-02-2021 2 năm trước

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

Ph.Ăngghen đã quyết liệt đấu tranh chống lại quan điểm duy tâm chủ quan của Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác. Điều này thể hiện rõ nét ở việc ông đã phê phán Đuyrinh, bảo vệ vấn đề cơ bản của triết học trên tinh thần duy vật biện chứng; phê phán quan điểm siêu hình của Đuyrinh về phép biện chứng; về nhận thức. Những lập luận của Ph.Ăngghen chống Đuyrinh vẫn còn nguyên giá trị phương pháp luận cho chúng ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Lịch sử tư tưởng 19:54 22-02-2021 3 năm trước

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

Sau khi C.Mác qua đời, Ph.Ăngghen đã tiếp tục có những cống hiến to lớn trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, trong đó có lý luận khoa học về xây dựng Đảng. Tư tưởng của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng gắn liền và nhất quán với tư tưởng của C.Mác về quy luật ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản. Những luận điểm của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lịch sử tư tưởng 09:51 19-02-2021 3 năm trước

Điều kiện gia nhập Đảng trong tư tưởng của V.I.Lênin về đảng kiểu mới

Điều kiện gia nhập Đảng trong tư tưởng của V.I.Lênin về đảng kiểu mới

Trong lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga những năm đầu thế kỷ XX nổi lên cuộc đấu tranh lý luận hết sức gay gắt trong Đại hội II của Đảng, giữa những đảng viên kiên định các nguyên tắc cách mạng với những đảng viên cơ hội chủ nghĩa xung quanh điều kiện gia nhập đảng. Công thức của V.I.Lênin trở thành ranh giới phân biệt những người có quan điểm cách mạng và quan điểm cơ hội trong vấn đề xây dựng đảng về tổ chức; công thức ấy vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

Lịch sử tư tưởng 17:27 03-02-2021 3 năm trước

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước

Cách đây 50 năm, tháng 6-1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập(1). Đây là chính phủ liên hiệp rộng rãi, nêu cao ngọn cờ của cách mạng miền Nam là độc lập - dân chủ - hòa bình - trung lập, tập hợp các lực lượng đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược; là cơ quan quyền lực tập trung cao nhất đại diện cho cách mạng miền Nam, phát huy mạnh mẽ vị thế, vai trò về đối nội và đối ngoại, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lịch sử tư tưởng 16:55 02-02-2021 3 năm trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. “

Xem tiếp
TS. Trần Thị Hợi

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

“Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội - “người chủ tương lai của nước nhà”(1) - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. “

Xem tiếp
Nguyễn Thúy Duy

Tạp chí Cộng sản